Strona Główna - Laboratorium analiz

Idź do spisu treści

Menu główne:


Laboratorium zostało utworzone w ramach projektu pt. "Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska  i energetyce".

Laboratorium działające na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej analityki środowiskowej.
Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy aparaturę badawczo-analityczną, spełniającą wymogi najnowszych norm europejskich i światowych.

Wyposażenie obejmuje m.in.:

 • chromotograf gazowy z detektorami: FID i ECD z przystawką headspace,

 • analizator elementarny (CHNS i Cl)

 • analizator termiczny (TGA, TGA/DTA, TGA/DSC)

Chromatograf gazowy wykorzystuje się do:

 • badania charakterystyki frakcyjnej paliw płynnych oraz analizy zanieczyszczeń organicznych obecnych w spalinach (LZO) i produktach spalania

 • badania biopaliw pod kątem zawartości alkoholi, estrów kwasów tłuszczowych i innych,

 • oznaczania zanieczyszczeń organicznych, takich jak węglowodory alifatyczne oraz aromatyczne, jedno- i wielopierścieniowe czy chlorowane pochodne węglowodorów w paliwach i próbkach środowiskowych.


Analizator elementarny umożliwia oznaczanie zawartości węgla, wodoru, azotu, siarki i chloru w materiałach organicznych i nieorganicznych. Zakres badań obejmuje oznaczenie składu elementarnego:

 • stałych paliw konwencjonalnych i paliw z odpadów, biopaliw

 • stałych odpadów i biomasy,

 • gleb.

Termograwimetr służy do:

 • badania właściwości paliw stałych tj.: wilgoć, zawartość części lotnych i popiołu,

 • badania kinetyki procesu spalania, zgazowania i pirolizy paliw stałych, paliw z odpadów i biomasy.


Możliwości badawczo-pomiarowe laboratorium

 • badania właściwości fizykochemicznych paliw stałych i ciekłych, paliw alternatywnych pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznych,

 • monitoring terenów zanieczyszczonych, np. w pobliżu stacji benzynowych, stacji kontroli pojazdów, myjni samochodowych, rafinerii, autostrad, lotnisk, zakładów przemysłowych,

 • badania technologiczne wody i ścieków,

 • monitoring zanieczyszczeń organicznych w glebach, wodzie, ściekach, odpadach i innych,

 • monitoring zanieczyszczenia powietrza; oznaczanie węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i WWA w fazie emisji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego