Chromatorgraf gazowy GC-FID-ECD z przystawką headspace - Laboratorium analiz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Chromatorgraf gazowy GC-FID-ECD z przystawką headspace

Chromatograf gazowy wyposazony w detektor FID i ECD przeznaczonyjest do identyfikacji i ilościowego oznaczania związków organicznych w badanych próbkach. Chromatograf wyposażony jest dodatkowo w przystawkę do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace).


Możliwości analityczne:

1. Charakterystyka frakcyjna paliw płynnych oraz analizy zanlieczyszczeń organicznych obecnych w spalinach (LZO) i produktach spalania
2. Badania biopaliw pod kątem zawartości alkoholi, estrów kwasów tłuszczowych i innych,
3.
Oznaczanle zanleczyszczeń organicznych, takich jak węglowodory alifatyczne oraz aromatyczne, jedno- i wielopierścieniowe czy chlorowane pochodne węglowodorów w paliwach i próbkach środowiskowych.
4. Monitoring terenów zanieczyszczonych, np
. w pobliżu stacji benzynowych, stacji kontroli pojazdow, myjni samochodowych, rafinerii, autostrad, lotnisk, zakładów przemysłowych). Monitoring obejmuje anali zanieczyszczeń organicznych w glebach, wodzie, ściekach, odpadach i innych.

Do badanych zanieczyszczeń należą:

  • Benzyny (C6-CI2) i oleje (C12-C40),

  • Indeks oleju mineralnego (C10-C40) zgodnie z PN-EN ISO 16703:2011 oraz PN-EN ISO 9377-2:2003,

  • Węglowodory aromatyczne, tak zwane BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) zgodnie z PN-EN ISO 15680:2008, PN-ISO 15009:2007, PN-ISO 11423-1:2002,

  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tak zwane WWA (PAH),

  • Pestycydy chloroorgantczne zgodnie z PN-EN ISO 6468:2002, PN-ISO 10382:2007,

  • Polichlorowane bifenyle (PCB) zgodnie z PN-EN 15308:2008, PN-EN 16167:2012,PN-C-04579-1:1999.


5
. Zanieczyszczenie odpadów komunalnych, przemysłowych oraz paliw alternatywnych węglowodorami ropopochodnymi zgodnie z PN-EN 14039:2008.
6. Oznaczanie pozostałości pestycydów chloroorganicznych w
żywności.
7. Badanie obecności m
etanolu w alkoholach spożywczych.
8. Badanie zawa
rtości rakotwórczych trihalometanów (THM) w chlorowanej wodzie (woda pitna, kąpieliska miejskie, baseny) zgodnie z PN-C-04549-2:1999.
9.
Określanie udziału PCB w zużytych olejach transformatorowych, sprężarkowych, hydraulicznych oraz innychmateriałach zgodnie z PN-EN 12766-1:2010, PN-EN 16167:2012, PN-ISO 10382:2007 .
10. Oznaczanie zawartości niebezpiecznych zanieczyszczeń organicznych (WWA, BTEX, PCB) w paliwach stałych i płynnych oraz w produktach spalania: popiołach, żużlach czy pyłach.
11. Monitortng
zanieczyszczenia powietrza; oznaczanie węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i WWA w fazie emisji.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego